• Typuj wyniki meczów, stwórz najdłuzsze pasmo trafień i zostań najlepszym Typerem
 • Zostań najlepszym Typerem wyników Mistrzostw Świata! Dołącz do zabawy w każdym momencie.

Regulamin

Regulamin zabawy "Typer Mistrzostw Świata 2018"

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Zabawy jest Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 580004, posiadającą NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.900,00 PLN, dalej „Organizator”.
  2. Zabawa organizowana jest pod nazwą "TYPER MISTRZOSTW ŚWIATA 2018” i zwana jest dalej "Zabawą".
  3. Zabawa rozpoczyna się w dniu 13.06 o godzinie 14:00. Typerem jest zestawienie Wydarzeń Sportowych w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej 2018 w Rosji. Wydarzeniem Sportowym jest rzeczywisty mecz, który będzie miał miejsce w przyszłości. W ramach Zabawy będzie utworzony Typer, którego czas trwania jest określony czasem trwania rzeczywistych Wydarzeń Sportowych w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Przewidywany czas zakończenia Zabawy to 15.07.
  4. Zabawa jest przeznaczona dla Użytkowników Serwisu www.sportowefakty.wp.pl, zwanym dalej „Serwisem Sportowefakty.wp.pl” lub „Serwisem”. W ramach Serwisu Sportowefakty.wp.pl każdy Użytkownik Serwisu może wziąć udział w Zabawie. Zabawa jest organizowana na domenie internetowej typer.wp.pl.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
   2. posiada aktywne konto w Serwisie sportowefakty.wp.pl i zaakceptowała Regulamin tego Serwisu
   3. zaakceptuje niniejszy Regulamin Zabawy
   4. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia
   5. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Zasady gry
  1. Udział w Zabawie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Zabawie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu Zabawy i potwierdza, iż udział w Zabawie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie Zabawy. Uczestnik może zrezygnować z udziałuw Zabawie poprzez usunięcie konta w serwisie sportowefakty.wp.pl.
  2. Aby wziąć udział w Zabawie, Uczestnik powinien zarejestrować się w Serwisie sportowefakty.wp.pl, link do rejestracji https://sportowefakty.wp.pl/rejestracja. Rejestracja odbywa się na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem https://sportowefakty.wp.pl/regulamin Następnie Uczestnik powinien zaakceptować niniejszy Regulamin Zabawy. W przypadku, gdy Uczestnik posiada już aktywne konto w Serwisie sportowefakty.wp.pl, powinien dokonać akceptacji Regulaminu Zabawy. Rozpoczęcie typowania sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera w Zabawie będzie uznane za akceptację Regulaminu Zabawy. Rejestracja w Serwisie sportowefakty.wp.pl oraz udział w Zabawie są bezpłatne.
  3. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do konta w Serwisie sportowefakty.wp.pl oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
  4. W Zabawie wykluczone jest uczestnictwo tej samej osoby, jeśli korzysta ona z kilku kont założonych w Serwisie sportowefakty.wp.pl, niezależnie, czy więcej niż jedno konto, z którego korzysta, zostało założone przez tą osobę i na jej rzecz, czy też korzysta z konta należącego do innej osoby.
  5. Organizator Zabawy może dodawać Wydarzenia Sportowe do Typera w dowolnym momencie; jednak większość Wydarzeń Sportowych zostanie wprowadzonych do systemu przed rozpoczęciem Typera, tj. przed rozpoczęciem w czasie rzeczywistym pierwszego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera.
  6. Uczestnik typuje sposób zakończenia Wydarzeń Sportowych na zasadzie „wygrywa”, „przegrywa” lub „remis”, lub „wygrywa” „przegrywa”, jeśli w danym Wydarzeniu Sportowym opcja „remis” nie jest możliwa. Uczestnik nie ma możliwości obstawiania szczegółowych (konkretnych) wyników danego Wydarzenia Sportowego lub dokonań poszczególnych zawodników drużyny podczas danego Wydarzenia Sportowego.
  7. Po dokonaniu wyboru przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera Uczestnik może wycofać lub zmienić wybór przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera. W momencie planowanego rozpoczęcia Wydarzenia Sportowego wybór ten ulega automatycznej blokadzie do czasu zaistnienia wyniku tego zdarzenia w czasie rzeczywistym.
  8. Uczestnik może wybrać sposób zakończenia w jednym czasie tylko jednego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera. Po zakończeniu danego Wydarzenia Sportowego w rzeczywistości, po zdjęciu automatycznej blokady, o której mowa w pkt 3.8 Uczestnik może wybrać sposób zakończenia kolejnego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, które jeszcze nie rozpoczęło się w czasie rzeczywistym.
  9. W momencie rozpoczęcia Typera wszyscy Uczestnicy rozpoczynają z ilością zero punktów na swoich kontach. W ramach Zabawy jest organizowany tylko jeden Typer. Po zakończeniu Typera punktacja danego Uczestnika jest wyzerowywana.
  10. Każdy Uczestnik tworzy tzw. Streak. Streak jest to liczba wytypowanych poprawnie sposobów zakończenia danych Wydarzeń Sportowych w ramach Typera liczony w ciągu. Oznacza to, że jeśli Uczestnik prawidłowo wytypuje sposób zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, jego Streak rośnie o jeden punkt. W przypadku błędnego wytypowania sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, Streak ulega likwidacji do zera punktów.
  11. Użytkownik sam wybiera, co do których Wydarzeń Sportowych w ramach Typera chce wybrać sposób ich zakończenia. Uczestnik nie jest zatem zobligowany do systematycznego udziału w Zabawie.
  12. W przypadku, gdy dane Wydarzenie sportowe, z jakichkolwiek względów nie zostanie ukończone, tak, że nie zostanie poznany sposób jego zakończenia w rzeczywistości, dane Wydarzenie Sportowe w ramach Typera jest anulowane a Uczestnicy, którzy wzięli udział w typowaniu, mają pozostawioną liczbę punktów dotychczas zebranych w ramach Typera.
  13. W ramach Typera tworzony jest ranking Uczestników posiadających najdłuższy Streak. W rankingu podawana jest nazwa Uczestnika, wskazana przy rejestracji jako „nickname”.
  14. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników posiada Streak w Typerze tej samej długości, w rankingu Uczestnicy są umiejscowieni w zależności od tego, który z nich miał większą celność liczoną ze wzoru: liczba poprawnie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych / liczba łącznie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych * 100 %. W przypadku, gdyby dwóch lub więcej Uczestników ma ten sam Streak i tę samą celność, Uczestnicy są umiejscowieni w zależności od tego, który z nich utworzył Streak przy mniejszej liczbie ogólnej typowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych w Typerze. Przykładowo, jeśli dwóch Uczestników utworzyło Streak złożony z 10 poprawnie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych, uzyskali celność 50%, przy czym pierwszy z nich utworzył ten Streak biorąc udział w typowaniu ogólnie 30 Wydarzeń Sportowych w ramach Typera, zaś drugi z nich – z 20 Wydarzeń Sportowych w ramach Typera, w rankingu wyższe miejsce zajmie drugi z nich. W przypadku gdyby dwóch lub więcej Uczestników spełniało te same warunki co wskazane powyżej, o miejscu w rankingu decyduje kolejność alfabetyczna.
  15. Udział w Zabawie nie wiąże się z możliwością uzyskania jakichkolwiek wygranych. W ramach Zabawy w trakcie jej trwania nie są przyznawane żadne nagrody pieniężne lub rzeczowe.
  16. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Zabawie w przypadku uczestnictwa w Zabawie w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 4. Dane osobowe
  1. Dane Osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Zabawy oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Zabawy).
  2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000580004, posiadająca NIP 5272645593.
  3. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych, tj adresu e-mail, nickname oraz IP urządzenia, z którego następuje logowanie na konto jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Zabawie. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu zakończenia udziału w Zabawie przez każdego Uczestnika, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  5. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnik może skorzystać z przysługujących mu praw kontaktując się na adres email wskazany w pkt 5.1.
  6. Użytkownik będzie dostawał na adres e-mail podany przy rejestracji wiadomości informujące o rozpoczęciu się typowanego spotkania oraz o jego zakończeniu. Powiadomienia można wyłączyć na https://typer.wp.pl/profil.
  7. Uczestnik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych lub na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Zgoda jest dobrowolna, fakultatywna i może zostać wycofana. Możliwość udziału w Zabawie nie jest w żaden sposób uwarunkowane od udzielenia ww. zgody.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje związane z Zabawą powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres napisz@sportowefakty.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Typera (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Zabawy.
  2. Zabawa jest organizowana wyłącznie do celów rozrywkowych i nie może być używana w związku z jakąkolwiek formą hazardu.
  3. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Zabawy wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności błędy techniczne, wady, opóźnienia lub awarie dowolnego rodzaju, w tym w sposób nieograniczający usterki, przerwy lub odłączenia linii komunikacyjnych, dostęp do Internetu lub strony internetowej, sprzęt lub oprogramowanie; zakłócenia cyfrowe lub elektroniczne, np. wirusy; nieautoryzowaną interwencję człowieka, np. hakowanie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Zabawy wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany zasad Zabawy, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych Wydarzeń Sportowych, blokady typowania. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Serwisu wykorzystywanego do Zabawy. Organizator zastrzega sobie również prawo zakończenia Zabawy w każdym czasie bez konieczności podania powodów.
  6. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Zabawą: Wirtualna Polska Media S.A., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.