• Typuj wyniki meczów, stwórz najdłuższą serię poprawnych trafień i zostań najlepszym typerem
 • Dołącz do zabawy w każdej chwili i typuj zwycięzców meczów Twojej ulubionej dyscypliny
 • Stwórz swoją prywatną ligę i rywalizuj z przyjaciółmi

Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Administratorem serwisu SportoweFakty (serwis dostępny pod adresem https://sportowefakty.wp.pl) jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000058004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.900,00 złotych. Aktualne dane kontaktowe i inne dane Wirtualna Polska Media S.A. (m.in. adres, numery telefonów, numery faksów, adresy e-mail) umieszczone są na stronie https://onas.wp.pl
  2. Administrator serwisu SportoweFakty.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu " Wirtualna Polska".
  3. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części "Regulaminem".
  4. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
   1. użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu SportoweFakty.wp.pl, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w tym serwisie (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług serwisu SportoweFakty.wp.pl, Wirtualna Polska zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości - w przypadku określonych treści - informowania użytkownika o takich treściach ze stosowanym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.).
   2. https://sportowefakty.wp.pl - serwis o charakterze informacyjnym, umożliwiający między innymi przeglądanie informacji o wydarzeniach sportowych, wynikach imprez sportowych już zakończonych oraz trwających, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń i wyników.
   3. informacje o użytkowniku - wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie SportoweFakty.wp.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą). Serwis umożliwia umieszczenie (w sposób widoczny dla innych użytkowników) w szczególności następujących danych: login (nazwa użytkownika), awatar.
   4. serwery Wirtualna Polska - serwery Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis SportoweFakty.wp.pl i na których zapisane są informacje o użytkowniku oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.
   5. konto - konto w serwisie SportoweFakty.wp.pl o określonym przez użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie na serwerach Wirtualna Polska przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej serwisu formularza (opcja 'zarejestruj się"). Hasło może być zmienione po zalogowaniu się na konto i wybraniu opcji zmiany hasła. Poprzez zalogowanie się na konto użytkownika użytkownik może dokonywać edycji danych ujętych w jego profilu na zasadach określonych w Regulaminie.
   6. profil użytkownika – spersonalizowane konto użytkownika w serwisie SportoweFakty.wp.pl, w którym umieszczone są informacje o użytkowniku zarejestrowanym, przy czym zakres informacji o użytkowniku jest zależny wyłącznie od woli użytkownika (administratorem profilu użytkownika jest jego użytkownik). Profil użytkownika zawierać może również komentarze lub podobne treści tego użytkownika (lub odnośniki do nich) zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu. Informacje ujęte w ramach danego profilu użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu. Zmiana informacji o użytkowniku w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na jego konto (pod adresem https://sportowefakty.wp.pl/ustawienia, wymagane login i hasło) i wybraniu opcji zmian danych w profilu. Profil każdego użytkownika zarejestrowanego różni się co najmniej nadanym przez użytkownika danego profilu loginem/nazwą. Konto użytkownika jest dostępne wyłącznie dla użytkownika, którego informacje są w nim zawarte.
 2. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu SportoweFakty.wp.pl
  1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu SportoweFakty.wp.pl umożliwiającego (między innymi) przeglądanie informacji o wydarzeniach sportowych, wynikach imprez sportowych już zakończonych oraz trwających, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat tych wydarzeń i wyników a także udział w zabawie Typer sportowy. Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z serwisu (w tym zasady techniczne i szczegółowa funkcjonalność serwisu) zamieszczone są na stronach serwisu (np. w formularzu rejestracyjnym), przy czym informacje takie, wraz z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa regulują w sposób wyłączny, kompleksowo i wyczerpująco prawa i obowiązki użytkowników oraz Wirtualna Polska. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu z informacjami zamieszczonymi na stronach serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Informacje powołane w niniejszym punkcie stanowią integralną część Regulaminu.
  2. Wirtualna Polska zastrzega, iż informacje zawarte w serwisie SportoweFakty.wp.pl nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania przez użytkowników na ich podstawie dalszych decyzji. Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy.
  3. Celem zasadniczym serwisu jest udostępnienie użytkownikom informacji o bieżących wydarzeniach sportowych, wynikach imprez sportowych, w tym możliwości ich komentowania oraz prowadzenia dyskusji. Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu umieszczenia w serwisie i opublikowania dla wszystkich użytkowników serwisu. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu ich technicznego wprowadzenia do systemów informatycznych Wirtualna Polska obsługujących od strony technicznej i programowej serwis, by w konsekwencji zapewnić ich umieszczenie (w zakresie określonym przez użytkownika) w serwisie w profilu.
  4. Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie w celu autoryzacji zakładanego profilu. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian.
  5. Dla prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu SportoweFakty.wp.pl konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych) oraz łącza internetowego jak także dokonanie uwierzytelnienia konta użytkownika.
  6. Uwierzytelnienie konta użytkownika polega na połączeniu konta użytkownika z kontem w serwisie Facebook lub poprzez weryfikację SMS.
  7. Weryfikacja konta użytkownika w serwisie SportoweFakty.wp.pl poprzez SMS, następuje poprzez wpisanie kodu uwierzytelniającego, otrzymanego na podany w celu uwierzytelnienia konta w serwisie numer telefonu, na stronie uwierzytelnienia.
  8. Podany w celu uwierzytelnienia konta numer telefonu użytkownika wykorzystywany jest przez administratora serwisu SportoweFakty.wp.pl jedynie we wskazanym celu. Użytkownik może posługiwać się numerem telefonu w celu odzyskania hasła lub logowania się do konta w serwisie SportoweFakty.wp.pl.
  9. Połączenie konta w serwisie SportoweFakty.wp.pl z kontem w Serwisie Facebookcom polega na kliknięciu we wtyczkę „połącz z Facebook” lub odpowiednią do niej oraz potwierdzeniu tej czynności na stronach serwisu Facebook.com. Przekazanie danych administratorowi serwisu SportoweFakty.wp.pl następuje w trybie określonym w ust. 10 poniżej.
  10. Rejestracja w serwisie SportoweFakty.wp.pl możliwa jest poprzez kliknięcie we wtyczkę „Zaloguj przez Facebook” lub o odpowiednio innej nazwie. Wraz z dokonaniem tej czynności, użytkownik zgadza się na przekazanie właścicielowi i administratorowi serwisu znajdujących się w bazie serwisu Facebook.com podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, identyfikator użytkownika, lista znajomych i inne informacje, które są udostępniane publicznie w serwisie Facebook.com. Wraz z rejestracją Konta, użytkownik połączony poprzez Facebook zezwala aplikacji SportoweFakty.wp.pl publikować treści w jego imieniu (np. informacje o opublikowaniu nowych treści w serwisie SportoweFakty.wp.pl) na profilu w serwisie Facebook.com. W każdej chwili użytkownik połączony poprzez Facebook ma możliwość zmiany jego podpisu (domyślnie imię i nazwisko) oraz wyłączenia możliwości publikowania w serwisie Facebook.com treści, które zamieszcza w serwisie Sportowefakty.wp.pl.
  11. Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Posiadanie konta oraz profilu nie warunkuje możliwości korzystania z serwisu, a jedynie z określonych opcji serwisu (np. możliwości podpisywania komentarzy indywidualnym ustalonym przez użytkownika loginem oraz zamieszczenia awatara, o ile taki login nie jest lub nie był już wykorzystywany przez innego użytkownika zarejestrowanego). Użytkownik niezarejestrowany (tzw. gość), nie posiadający konta (profilu), może korzystać z serwisu w ramach jego podstawowej funkcjonalności np. poprzez udział w zabawie Typer Sportowy.
  12. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w serwisie, czy posiada profil użytkownika (i konto) w serwisie, czy też korzystanie z tego serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).
  13. Wszelkie prawa do serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć, lub utworów, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują Wirtualna Polska.
  14. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:
   1. a. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub Wirtualna Polska, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie wyników imprez sportowych, artykułów, komentarzy, profili i innych treści według zadanych kryteriów,
   2. b. opisywać i komentować umieszczone w serwisie wyniki sportowe, artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem lub loginem,
   3. c. brać udział w zabawie Typer sportowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  15. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji (w tym zdjęć – wizerunków osobistych użytkowników). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  16. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadość uczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Wirtualna Polska już zadość uczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
  17. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, danych, wyników lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych) oraz że jest świetle prawa władny do takich działań.
  18. Z tytułu korzystania z serwisu Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo, iż celem Wirtualna Polska jest umożliwienie użytkownikom serwisu korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Wirtualna Polska zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z tego serwisu w stosunku do niektórych, wybranych przez Wirtualna Polska usług serwisu, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, a każda odpłatna usługa w serwisie, niezależnie od wyraźnego jej oznaczenia w serwisie jako odpłatnej, świadczona będzie jedynie na wyraźne, jednoznaczne żądanie użytkownika świadczenia takiej usługi.
  19. Z serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi założenie własnego profilu w serwisie (konto jest warunkiem posiadania profilu). Każdy użytkownik, niezależnie od faktu posiadania konta lub profilu, może przeglądać serwis.
  20. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym, https://sportowefakty.wp.pl/rejestracja ). Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.
  21. Treści zamieszczane przez użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
  22. Po założeniu profilu, użytkownik posiadający profil użytkownika może w każdym czasie dostępności serwisu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu, edytować swoje dane w tym serwisie (podane w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym czasie zmienione), poprzez zmianę danych o użytkowniku w formularzu edycyjnym profilu użytkownika (formularz dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto użytkownika), przy czym zmianie nie podlega: nazwa użytkownika (login).
  23. Użytkownik umieszczając w serwisie sportowefakty.wp.pl jakiekolwiek treści, w tym w szczególności wyniki sportowe, zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, blog, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:
   1. a. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Wirtualna Polska lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu lub innych serwisów aniżeli serwis SportoweFakty.wp.pl administrowanych przez Wirtualna Polska oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie (lub innych serwisach Wirtualna Polska), obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści lub profili użytkowników lub innych wyszukiwarkach. Wyszukiwarki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są mechanizmem odnalezienia w serwisie profilu danego użytkownika lub profili użytkowników spełniających określone przez użytkownika wyszukującego kryteria (np. kryterium wieku, daty ostatniego zalogowania) lub określonych innych danych, treści lub informacji związanych z serwisem i informacjami w nim umieszczanymi,
   2. b. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Wirtualna Polska lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w punkcie "a", jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów
  24. Zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa w ustępie 24 w punktach "a" i "b" oznaczają w szczególności, iż powołane w tym punkcie treści mogą zostać przez Wirtualna Polska (w całości lub części) upublicznione np. w ramach serwisu SportoweFakty.wp.pl (np. poprzez ich publikację na stronie głównej serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.
  25. Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo. Usunięcie profilu jest możliwe na wniosek danego użytkownika składany mailowo z adresu mailowego podanego przez użytkownika w ramach rejestracji konta na adres mailowy: usun_konto@SportoweFakty.pl , przy czym Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo bezterminowej publikacji i rozpowszechniania (w sposób określony w punktach "a" i "b" powyżej) powołanych treści takich użytkowników (opublikowanych przed realizacją dyspozycji usunięcia profilu), w szczególności zawartych w wynikach sportowych, komentarzach, odpowiedziach, opiniach, blogach itp. (licencja na bezterminową publikację treści) bez obowiązku usuwania ich ze wskazanych lokalizacji po usunięciu profilu.
  26. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta. Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  27. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania.
  28. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w serwisie na inne osoby. Profil danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
  29. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety", zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. a. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami (np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników) spamu (w tym "niechcianej" reklamy), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne); zakazane jest także rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym;
   2. b. podszywanie się pod inne osoby;
   3. c. publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających w prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób;
   4. d. naruszanie tajemnicy korespondencji;
   5. e. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki oraz informacje, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie na zasadach określonych w Regulaminie) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);
   6. f. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę;
   7. g. inne zachowania użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Wirtualna Polska, dokonywanie włamań, prób włamań do systemów informatycznych Wirtualna Polska, dokonywanie włamań, prób włamań na konta innych użytkowników itp.
  30. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie. Niezależnie od powyższego Wirtualna Polska uprawniona dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 3. Zasady udziału w zabawie Typer Sportowy
  1. Organizatorem Zabawy jest Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 580004, posiadającą NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.900,00 PLN, dalej „Organizator”.
  2. Zabawa organizowana jest pod nazwą "Typer sportowy ” i zwana jest dalej "Zabawą".
  3. Zabawa rozpoczyna się w dniu 01.08.2018r. o godzinie 00:01. i trwa do czasu a)istnienia Serisu sportowefakty.wp.pl, b)usunięcia konta użytkownika w serwisie Sportowefakty.wp.pl, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Typerem jest zestawienie Wydarzeń Sportowych w ramach rozgrywek sportowych w określonym czasie lub w ramach określonej Imprezy sportowej (np. Mistrzostwa świata). Wydarzeniem Sportowym jest rzeczywisty mecz/pojedynek, który będzie miał miejsce w przyszłości. W ramach Zabawy będzie utworzony Typer, którego czas trwania jest określony czasem trwania rzeczywistych Wydarzeń Sportowych w ramach określonego czasu lub czasu trwania określonej Imprezy sportowej.
  4. Zabawa jest przeznaczona dla Użytkowników Serwisu www.sportowefakty.wp.pl (dalej jako „Użytkownik serwisu”). W ramach Serwisu Sportowefakty.wp.pl każdy Użytkownik Serwisu może wziąć udział w Zabawie. Zabawa jest organizowana na domenie internetowej typer.wp.pl.
  5. Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   1. a. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. b. posiada aktywne konto w Serwisie sportowefakty.wp.pl i zaakceptowała Regulamin tego Serwisu.
  6. Udział w Zabawie jest bezpłatny.
  7. W Zabawie wykluczone jest uczestnictwo tej samej osoby, jeśli korzysta ona z kilku kont założonych w Serwisie sportowefakty.wp.pl, niezależnie, czy więcej niż jedno konto, z którego korzysta, zostało założone przez tą osobę i na jej rzecz, czy też korzysta z konta należącego do innej osoby.
  8. Organizator Zabawy może dodawać Wydarzenia Sportowe do Typera w dowolnym momencie; jednak większość Wydarzeń Sportowych zostanie wprowadzonych do systemu przed rozpoczęciem Typera, tj. przed rozpoczęciem w czasie rzeczywistym pierwszego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera.
  9. Uczestnik typuje sposób zakończenia Wydarzeń Sportowych na zasadzie „wygrywa”, „przegrywa” lub „remis”, lub „wygrywa” „przegrywa”, jeśli w danym Wydarzeniu Sportowym opcja „remis” nie jest możliwa. Uczestnik nie ma możliwości obstawiania szczegółowych (konkretnych) wyników danego Wydarzenia Sportowego lub dokonań poszczególnych zawodników drużyny podczas danego Wydarzenia Sportowego.
  10. Po dokonaniu wyboru przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera Uczestnik może wycofać lub zmienić wybór przewidywanego sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera. W momencie planowanego rozpoczęcia Wydarzenia Sportowego wybór ten ulega automatycznej blokadzie do czasu zaistnienia wyniku tego zdarzenia w czasie rzeczywistym.
  11. Uczestnik może wybrać sposób zakończenia w jednym czasie tylko jednego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera. Po zakończeniu danego Wydarzenia Sportowego w rzeczywistości, po zdjęciu automatycznej blokady, o której mowa w pkt 3.8 Uczestnik może wybrać sposób zakończenia kolejnego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, które jeszcze nie rozpoczęło się w czasie rzeczywistym.
  12. W momencie rozpoczęcia Typera wszyscy Uczestnicy rozpoczynają z ilością zero punktów na swoich kontach. W ramach Zabawy jest organizowany tylko jeden Typer. Po zakończeniu Typera punktacja danego Uczestnika jest wyzerowywana.
  13. Każdy Uczestnik tworzy tzw. Serię. Seria jest to liczba wytypowanych poprawnie sposobów zakończenia danych Wydarzeń Sportowych w ramach Typera liczony w ciągu. Oznacza to, że jeśli Uczestnik prawidłowo wytypuje sposób zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, jego Seria rośnie o jeden punkt. W przypadku błędnego wytypowania sposobu zakończenia danego Wydarzenia Sportowego w ramach Typera, Seria ulega likwidacji do zera punktów.
  14. Użytkownik sam wybiera, co do których Wydarzeń Sportowych w ramach Typera chce wybrać sposób ich zakończenia. Uczestnik nie jest zatem zobligowany do systematycznego udziału w Zabawie.
  15. W przypadku, gdy dane Wydarzenie sportowe, z jakichkolwiek względów nie zostanie ukończone, tak, że nie zostanie poznany sposób jego zakończenia w rzeczywistości, dane Wydarzenie Sportowe w ramach Typera jest anulowane a Uczestnicy, którzy wzięli udział w typowaniu, mają pozostawioną liczbę punktów dotychczas zebranych w ramach Typera.
  16. W ramach Typera tworzony jest ranking Uczestników posiadających najdłuższą Serię. W rankingu podawana jest nazwa Uczestnika, wskazana przy rejestracji jako „nickname”.
  17. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników posiada Serię w Typerze tej samej długości, w rankingu Uczestnicy są umiejscowieni w zależności od tego, który z nich miał większą celność liczoną ze wzoru: liczba poprawnie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych / liczba łącznie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych * 100 %. W przypadku, gdyby dwóch lub więcej Uczestników ma ta sama Seria i tę samą celność, Uczestnicy są umiejscowieni w zależności od tego, który z nich utworzył Serię przy mniejszej liczbie ogólnej typowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych w Typerze. Przykładowo, jeśli dwóch Uczestników utworzyło Serię złożoną z 10 poprawnie wytypowanych sposobów zakończenia Wydarzeń Sportowych, uzyskali celność 50%, przy czym pierwszy z nich utworzył tą Serię biorąc udział w typowaniu ogólnie 30 Wydarzeń Sportowych w ramach Typera, zaś drugi z nich – z 20 Wydarzeń Sportowych w ramach Typera, w rankingu wyższe miejsce zajmie drugi z nich. W przypadku gdyby dwóch lub więcej Uczestników spełniało te same warunki co wskazane powyżej, Uczestnicy ci zajmują miejsca ex-aequo.
  18. Udział w Zabawie nie wiąże się z możliwością uzyskania jakichkolwiek wygranych. W ramach Zabawy w trakcie jej trwania nie są przyznawane żadne nagrody pieniężne lub rzeczowe.
  19. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Zabawie w przypadku uczestnictwa w Zabawie w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
  20. Reklamacje związane z Zabawą powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres typer@grupawp.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Typera (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
  21. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  22. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  23. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
  24. Zabawa jest organizowana wyłącznie do celów rozrywkowych i nie może być używana w związku z jakąkolwiek formą hazardu.
  25. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Zabawy wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności błędy techniczne, wady, opóźnienia lub awarie dowolnego rodzaju, w tym w sposób nieograniczający usterki, przerwy lub odłączenia linii komunikacyjnych, dostęp do Internetu lub strony internetowej, sprzęt lub oprogramowanie; zakłócenia cyfrowe lub elektroniczne, np. wirusy; nieautoryzowaną interwencję człowieka, np. hakowanie.
  26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Zabawy wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany zasad Zabawy, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych Wydarzeń Sportowych, blokady typowania.
  28. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Zabawą: Wirtualna Polska Media S.A., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.
  29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dziale, mają zastosowanie odpowiednie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe
  1. Administratorem danych jest Wirtualna Polska. Dane przetwarzane będą w celu udostępnienia serwisu i usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, dopasowania serwisu do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania serwisu tak, żeby spełniał Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Wirtualnej Polski i podmiotów trzecich które bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług w ramach serwisu na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z serwisu). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.
  2. Z prawa do poprawiania danych osobowych użytkownik może skorzystać poprzez samodzielną edycję konta. Z żądania zaniechania przetwarzania przez Wirtualna Polska jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym użytkownik może skorzystać droga mailową na adres: usun_konto@SportoweFakty.pl. Celem usunięcia konta użytkownik wysyła droga mailową na adres: usun_konto@SportoweFakty.pl prośbę o jego usunięcie.
  3. Administrator informuje, iż w przypadku założenia przez użytkownika konta, podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Wirtualna Polska, w szczególności do: przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta, kontaktowania się Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem SportoweFakty.wp.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, w tym zmianach Regulaminu, nowościach).
 5. Pozostałe postanowienia
  1. Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu, Wirtualna Polska:
   1. a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
   2. b. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego profilu użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika.
  2. Wirtualna Polska oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania wyników, plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, toteż sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu.
  3. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację.
  4. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres napisz@sportowefakty.pl .
  5. W ramach serwisu Wirtualna Polska zapewnia narzędzie zgłaszania przez użytkowników do Wirtualna Polska informacji o złamaniu prawa, naruszenia dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, niniejszego Regulaminu w szczególności w związku z komentarzami użytkowników. W tym celu Wirtualna Polska zapewnia użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie (opcja "zgłoś naruszenie"). Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem napisz@sportowefakty.pl .
  6. Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu sportowefakty.wp.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres napisz@sportowefakty.pl. Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu sportowefakty.wp.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
  7. Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  8. W ramach przewidzianej dla serwisu funkcjonalności Wirtualna Polska może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników wedle odpowiednich kryteriów.
  9. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Wirtualna Polska w zakresie usuwania wyników, plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usuwania profili użytkowników (częściowo, w całości, lub ich częściowego lub w całości blokowania, czasowo lub bezterminowo), na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni.
  10. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Wirtualna Polska w zakresie usuwania wyników, plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, Wirtualna Polska będzie usuwać profile użytkowników, jeśli ich login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim ani login nie mogą zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść pseudonimu ani loginu nie może naruszać praw osób trzecich.
  11. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyraźnie wyłączających odpowiedzialność Wirtualna Polska lub zezwalających Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Wirtualna Polska za takie działania, Wirtualna Polska nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. a. za poprawność przedstawianych na żywo, archiwalnych i/lub prognozowanych wyników wydarzeń sportowych;
   2. b. za poprawność tekstów redakcyjnych zawierających wyniki na żywo, wyniki archiwalne i/lub prognozowane wyniki wydarzeń sportowych;
   3. c. za wykorzystanie przez użytkowników informacji zamieszczonych w serwisie, w szczególności za wykorzystanie przez użytkowników wyników wydarzeń sportowych w jakimkolwiek celu;
   4. d. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu;
   5. e. za wszelkie treści (w tym m.in. wyniki, opisy, komentarze, wpisy, wizerunki, zdjęcia, fotografie) umieszczane przez użytkowników w serwisie, za ich rzetelność, prawdziwość, autentyczność, sposób wykorzystania przez innych użytkowników lub inne podmioty;
   6. f. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
   7. g. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Wirtualna Polska;
   8. h. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta lub profilu użytkownika lub dowolnego wyniku, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu, Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Wirtualna Polska płatnych usług w ramach serwisu, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Wirtualna Polska w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać;
   9. k. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie;
   10. j. za usługi świadczone przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Wirtualna Polska (o ile takie usługi są lub będą świadczone, zasady ich świadczenia określa/będzie określać właściwy regulamin, przy czym usługi takie są/będą w serwisie wyraźnie oznaczone;
   11. k. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji, które użytkownicy serwisu podają w swoich profilach (np. komunikatora, stron lub witryn www, w tym strony z blogiem, podanych przez użytkowników itp.),
   12. l. za kopiowanie danych z serwisu, w tym w szczególności treści, wyników, wiadomości, komentarzy, wpisów, wizerunków, zdjęć, fotografii i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie (Wirtualna Polska nie ma możliwości zapobieżenia takim działaniom, toteż użytkownik podejmujący decyzję o udostępnieniu własnego profilu użytkownika godzi się na podjęcie takiego ryzyka, co nie oznacza, iż nie będzie uprawniony do dochodzenia pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które niezgodnie z prawem dokonują kopiowania danych z serwisu);
   13. m. za utratę danych zgromadzonych w serwisie, w tym w szczególności w wyniku kradzieży, z powodu awarii sprzętu, siły wyższej, lub innych zdarzeń nie spowodowanych przez Wirtualna Polska.
  12. Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie wyniki, pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  13. Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wykorzystania serwisu (którejkolwiek jego funkcjonalności) do prowadzenia przez Wirtualna Polska działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i innej o podobnym charakterze wśród użytkowników serwisu (z zastrzeżeniem, iż adresy e-mail użytkowników posiadających konto podane w celu przypomnienia hasła do konta nie będą wykorzystywane w innym celu aniżeli przypomnienie hasła).
  14. Regulamin jest dostępny nastronie:http://www.SportoweFakty.wp.pl/regulamin.
  15. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stroniehttp://www.SportoweFakty.wp.pl/regulamin obok dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian ewentualnie poinformuje użytkowników drogą mailową na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji Konta o zmianie Regulaminu lub poprzez zawieszenie informacji o zmianie Regulaminu na planszy logowania do konta. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu po tej dacie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  16. Wirtualna Polska nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu.
  17. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Wirtualna Polska zawiera Polityka Prywatności udostępniana na stronie polityka prywatności.